Вести

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS

Јачање заштите потрошача у Србији

Задовољство потрошача интернет операторима

Услед целокупне ситуације, проузроковане пандемијом вирусом SARS-Cov-2, навике и потребе корисника телекомуникационих услуга су се у знатној мери промениле. Потребе за све бољом интернет конекцијом, стабилношћу интернет мреже и већим протоком, проузроковане препоруком СЗО за организовање пословања од куће, довеле су и до повећања броја приговора потрошача управо на услуге оператора.

С тим у вези, Удружење за заштиту потрошача Војводине, спровело је анализу, посредством анкете „Задовољство потрошача интернет провајдерима“, у жељи да спозна потребе, навике, мишљење и ставове корисника интернет услуга о операторима и самој услузи.

Анкета је спроведена онлајн, попуњавањем упитника који је објављен на друштвеној мрежи фејзбук (www.facebook.com/ZastitaPotrosaca).

Упоредном анализом одговора потрошача на питања „Који је Ваш интернет оператор?“ и „Да ли сте задовољни услугом Вашег интернет оператора?“, добијен је график у наставку на основу којег се јасно може закључити коју су оператори највише заступљени на тржишту Р. Србије, али и колико су потрошачи задовољни услугом истих.

На наредном графику приказано је мишљење потрошача у погледу усаглашености реализоване и уговорене брзине интернет протока.

Анализа резултата анкете по основу појединачних оператора

СББ ДОО

Од свих анкетираних потрошача, њих 32,51% се изјаснило да су корисници поменутог оператора.

Од свих анкетираних корисника услуге интернета компаније СББ ДОО, чак 78,55% се изјаснило као задовољно услугом, док је њих 76,82% изјавило да стварна брзина одговара уговореној.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД

Од свих анкетираних потрошача, њих 32,62% се изјаснило да су корисници наведеног оператора.

Од свих анкетираних корисника услуге интернета компаније ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, 53,10% није задовољно пруженом услугом, док је 39,31% задовољно.

Као најчешће разлоге незадовољства оператором потрошачи наводе непоштовање уговорене брзине (једна уговорена и наплаћена, а испоручена знатно мања брзина), нестабилност интернет везе, честе прекиде интернет сигнала, превисоку цену и лошу корисничку услугу (оператор не одговора у реалном времену на приговор и не отклања квар).

44,82% анкетираних потрошача наводи да остварена брзина одговора уговореној, док 35,52% се са истим не слаже.

Потрошачи су још и често напомињали да на приговор оператору добијају одговор да је у уговору наведено да је брзина “ДО”, односно да нигде уговором није оператор обавезан да обезбеди највећу наведену брзину.

ТЕЛЕНОР ДОО

6,64% анкетираних је изјавило да су корисници поменутог оператора.

Од свих анкетираних који су се изјаснили као корисници услуге интернета компаније ТЕЛЕНОР ДОО, 67,80% се изјавило да је задовољно услугом, док њих 59,32% сматра да испоручена брзина одговара уговореној.

ВИП доо

7,54% анкетираних су корисници услуге интернета наведеног оператора.

76,12% корисника услуге интернета компаније ВИП ДОО се изјаснило као задовољно услугом, док је њих 68,66% изјавило да реализована брзина одговара уговореној.

ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО

Од свих анкетираних потрошача, њих 3,26% се изјаснило да су корисници поменутог оператора.

Од свих анкетираних корисника услуге интернета компаније ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО, 82,76% се изјаснило као задовољно услугом, док је њих 55,17% изјавило да сматра да им се испоручује брзина у складу са уговореном.

МОЈА СУПЕРНОВА ДОО

Од свих анкетираних потрошача, њих 9,11% се изјаснило да су корисници наведеног оператора (поменути оператор настао је спајањем и преузимањем неколико мањих, те је приказ сумарни).

Од свих анкетираних корисника услуге интернета компаније МОЈА СУПЕРНОВА ДОО, чак 70,37% потрошача није задовољно пруженом услугом.

Неки од разлога незадовољства потрошача су непоштовање уговорене брзине интернета (једна уговорена и наплаћена, а испоручена знатно мања брзина), нестабилност интернет везе, чести или потпуни прекиди сигнала, неадекватна цена (није сразмерна у односу на услугу која се пружа), поскупљене услуге без адекватног обавештења корисника и неажурност приликом отклањања пријављених сметњи.

53,08% анкетираних потрошача наводи да стварна брзина одговора уговореној, док 28,40% се са истим не слаже.