20. 05. 2024.

Водећи се  једним од основних права потрошача Закона о заштити потрошача ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) и то правa на:

здраву и одрживу животну средину - живот и рад у средини која није штетна за здравље и добробит садашње и будућих генерација, правовремено и потпуно информисање о стању животне средине,

Удружење за заштиту потрошача Војводине је предузело активности истраживања о услугама које нуди ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, те едукације грађана о начину и месту одлагања појединог отпада.

 

 • ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад редовно обавештава и апелује на грађане, путем званичне интернет странице, друштвених мрежа, те средстава јавног информисања, да одлажу отпад у за то предвиђене посуде за одлагање отпада, те да крупан отпад и кабасти отпад могу потпуно бесплатно да депонују на Градској депонији у Новом Саду.

 

 • Поједини несавесни грађани и поред обавештења и апела Предузећа, одлажу комунални отпад, кабасти отпад, крупан отпад, грађевински отпад и на тај начин директно утичу на настанак дивљих депонија у Граду Новом Саду.

 

 • ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад предузима све потребне активности на санацији – уклањању дивљих депонија и редовно поступа по пријавама – рекламацијама грађана:
 • 2130 запримљених рекламација,
 • решено 1830 односно 85,9% запримљених рекламација,
 • 300 рекламација у процесу решавања,
 • у току 2023. године са дивљих депонија је уклоњено преко 15.000 м3 отпада.

 

 • На основу јавно доступних информација на сајту предузећа утврђено је да је ЈКП “Чистоћа“ Нови Сад успоставила стабилан систем управљања отпадом и систем менаџмента животном средином са обученим кадром и искуством, тј. Предузеће је имплементирало стандард SRPS ISO 14001.

 

 • Поред поштовања свих законских захтева, захтева стандарда и заинтересованих страна у области заштите животне средине, ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад је поставила:
 • 28 подземних контејнера за прикупљање ПЕТ амбалаже (2022. године)
 • 27 подземних контејнера за прикупљање ПЕТ амбалаже (2023. године), у циљу повећања издвојености рециклабилних материја,
 • посуде (стаклена звона) за сакупљање стаклене амбалаже у већем делу Града Новог Сада,
 • нове „зелене“ технологије (лака еколошка-електрична возила за сакупљње отпада и глутоне – вакум сакупљаче отпада).
 • Грађанима је на располагању и могућност изнајмљивања контејнера од 5 м3 ради одлагања кабастог, грађевинског и другог неопасног отпада, и то по цени од 2.950,00 динара без ПДВ-а, у складу са Ценовником других услуга које пружа ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад. Предметни Ценовник је јавно доступан на званичној интернет страници Предузећа на следећем линку:

Ценовник услуга ЈКП "Чистоћа" Нови Сад

 • Из свега горе наведеног можемо закључити да ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад наставља са позитивном праксом улагања у примарну сепарацију отпада, те да, заједно са одговорним грађанима, представља стуб одрживости животне средине.
 • Међутим, оно што још увек недостаје је одговорност поједних грађана, јер једино заједничким деловањем можемо обезбедити остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини.

Истраживање спровели УЗПВ и НОПС.

 

Претрага

Центар за европске политике

BEUC, The European Consumer Organisation

THE GLOBAL VOICE FOR CONSUMERS